ข่าวและประชาสัมพันธ์
2019-06-26   | โครงการประชุมวิชาการความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ประจำปี 2562 เครือข่ายอำเภอสุวรรณภูมิ
2019-06-26   | สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
2019-06-26   | คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
2019-06-26   | รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2019-06-26   | รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
2019-06-26   | ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
2019-06-25   | ประกาศคำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2019-06-25   | รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
2019-06-25   | ประกาศเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
2019-06-25   | ประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562
2019-05-29   | สถานพยาบาล62
2019-05-29   | ไฟล์สถานพยาบาล62
2019-05-17   | แจ้งเจ้าหนี้การค้า
2019-05-17   | แจ้งเจ้าหนี้การค้า
2019-05-15   | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Metformin hydrochloride 500 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 50x10’s จำนวน 4,050 กล่อง