ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และบุคลากรมีความสุข        - เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายชั้นนำ ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บุคลากรมีความสุข
                                                -     ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
        -   พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติ
        -   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ(4M)
        -   เสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรให้มีความสุและภาคภูมิใจ
        -   พัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย
        -   พัฒนาสุขภาพภาคประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย        -  การจัดและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
        -  การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
        -  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
        -  การพัฒนาการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายสุขภาพ
        -  การแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ

เลขที่ 530 หมู่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130 โทร. 043-581323
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ Copyright ? 2010 All rights Reserved. Powered by IT Center Suwannaphum Hospital. Copyright ? 2011 - All Rights Reserved
-