การจัดซื้อจัดจ้าง
20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ดำเนินการผ่าน e-GP เดือน กุมภาพันธ์ 2562  
20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ดำเนินการผ่าน e-GP เดือน มกราคม 2562  
20/03/2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 
20/03/2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 
07/03/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate Accuhaler (50/500 mcg/dose) 60 dose จำนวน 1,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
07/03/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin aspart 30%/ Insulin aspart protamine 70% 300 iu/3 ml, penfill inj ขนาดบรรจุ/กล่อง 5s x 3 ml จำนวน 600 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
07/03/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin hydrochloride 500 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 50x10s จำนวน 4,800 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
07/03/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 1,000 ml จำนวน 18,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
04/03/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 1,000 ml จำนวน 18,000 ขวด 
04/03/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate Accuhaler (50/500 mcg/dose) 60 dose จำนวน 1,000 กล่อง  
04/03/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Metformin hydrochloride 500 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 50x10s จำนวน 4,800 กล่อง 
04/03/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Insulin aspart 30%/ Insulin aspart protamine 70% 300 iu/3 ml, penfill inj ขนาดบรรจุ/กล่อง 5’s x 3 ml จำนวน 600 กล่อง  
01/02/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ดำเนินการผ่าน e-GP เดือน ธันวาคม 2561  
01/02/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่าน e-GP เดือน ธันวาคม 2561  
01/02/2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 
01/02/2562
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล 
01/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydralazine hydrochloride 50 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 50x10’s จำนวน 1,200 กล่อง 
01/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin alpha 4,000 IU for injection, 1 vial จำนวน 2,100 vial  
01/02/2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด3แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยา 
01/02/2562
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์  
24/01/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อ หลอด LED จำนวน ๔,๐๘๓ หลอด พร้อมติดตั้ง 
21/01/2562
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydralazine hydrochloride 50 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 50x10s จำนวน 1,200 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
21/01/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน ๑ เครื่อง 
21/01/2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydralazine hydrochloride 50 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 50x10s จำนวน 1,200 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
18/01/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydralazine hydrochloride 50 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 50x10s จำนวน 1,200 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
18/01/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin alpha 4,000 IU for injection, 1 vial จำนวน 2,100 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
18/01/2562
ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ 
18/01/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Hydralazine hydrochloride 50 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 50x10’s จำนวน 1,200 กล่อง 
18/01/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Erythropoietin alpha 4,000 IU for injection, 1 vial จำนวน 2,100 vial 
18/01/2562
ประกวดราคาซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน ๑ เครื่อง 
18/01/2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
29/12/2561
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 1,800 ครั้ง 
29/12/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1,800 ครั้ง 
29/12/2561
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1,800 ครั้ง 
29/12/2561
ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter จำนวน 48 ชุด รวม อุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน 
26/12/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอด LED จำนวน ๔,๐๘๓ หลอด พร้อมติดตั้ง  
27/12/2561
ประกาศรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ปี 2562 
20/12/2561
ประกาศรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ปี 2562 
26/12/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 
27/12/2561
ประกวดราคาเช่า เช่าครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 
30/11/2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 
31/10/2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 
31/10/2561
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 
13/12/2561
ประกาศ เรื่องมาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส 
30/11/2561
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ดำเนินการผ่าน e-GP เดือน พฤศจิกายน 2561 
30/11/2561
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่าน e-GP เดือน พฤศจิกายน 2561 
31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ดำเนินการผ่าน e-GP เดือน ตุลาคม 2561 
31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่าน e-GP เดือน ตุลาคม 2561 
27/11/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Soluble insulin 30%/ Isophane insulin 70% 300 IU/3 cc, penfill inj. ขนาดบรรจุ/กล่อง 5’s x 3 cc. จำนวน 4,000 กล่อง  
28/09/2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 
31/08/2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 
31/07/2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 
03/07/2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 
31/05/2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 
20/12/2561
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไดเทียม จำนวน 11,000 ครั้ง ประจำปี 2562 
18/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Soluble insulin 30%/ Isophane insulin 70% 300 IU/3 cc, penfill inj. ขนาดบรรจุ/กล่อง 5s x 3 cc จำนวน 4,000 กล่อง  
04/12/2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประจำปี 2562 
29/11/2561
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Soluble insulin 30%/ Isophane insulin 70% 300 IU/3 cc, penfill inj. ขนาดบรรจุ/กล่อง 5s x 3 cc จำนวน 4,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
28/09/2561
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ  
22/06/2561
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยาเวชภัณฑ์ยา Salmeterol/Fluticasone Accuhaler 50/250 mcg/dose 60 Doses  
14/06/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561เวชภัณฑ์ยา Salmeterol/Fluticasone Accuhaler 50/250 mcg/dose 60 Doses  
17/10/2561
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) เครื่องอัตโนมัติ 
20/09/2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2562 จำนวน 2,700 ครั้ง  
28/10/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2,700 ครั้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 
28/09/2561
ประกาศเผยแพร่แผยจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2562 จำนวน 2,700 ครั้ง  
01/10/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ 
26/06/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 128 ครั้ง 
12/06/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 342 ครั้ง 
30/05/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 356 ครั้ง 
18/05/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 325 ครั้ง 
02/05/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 329 ครั้ง 
25/06/2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2561 จำนวน 128 ครั้ง 
11/06/2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2561 จำนวน 342 ครั้ง 
30/05/2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2561 จำนวน 356 ครั้ง 
28/05/2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2561 จำนวน 2,700 ครั้ง 
18/05/2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2561 จำนวน 325 ครั้ง 
01/05/2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2561 จำนวน 329 ครั้ง 
28/05/2561
ประกาศเผยแพร่แผยจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2561 จำนวน 2,700 ครั้ง 
27/09/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ 
19/09/2561
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อ สว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน 
30/08/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน 
24/08/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน 
14/08/2561
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์  
25/07/2561
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา(CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ 
23/07/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์  
23/07/2561
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา Salmeterol/Fluticasone Accuhaler 50/250 mcg/dose 60 Doses  
12/07/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ 
03/07/2561
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol/Fluticasone Accuhaler 50/250 mcg/dose 60 Doses 
02/07/2561
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธิขายทอดอตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
08/05/2561
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างลานจอดรถ 
01/05/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561จ้างก่อสร้างลานจอดรถ 
05/06/2561
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา  
02/05/2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 
30/03/2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 
16/05/2561
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา 
10/05/2561
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา0.9% Sodium chloride injection 3 ml  
04/05/2561
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สว่านเจาะกระดูกใช้แรงดันลมพร้อมเลื่อยชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้พร้อมอุปกรณ์ 
01/02/2561
ราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด  
01/02/2561
ราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs  
23/03/2561
ประกาศราคากลางเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์  
24/04/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 3 ml  
19/04/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สว่านเจาะกระดูกใช้แรงดันลมพร้อมเลื่อยชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้พร้อมอุปกรณ์  
11/04/2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับทำ Vascalar access Regional nerve block  
11/04/2561
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สว่านเจาะกระดูกใช้แรงดันลมพร้อมเลื่อยชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้พร้อมอุปกรณ์  
09/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย(Infusion pump)  
03/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 
28/03/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับทำ Vascalar access Regional nerve block  
28/03/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ สว่านเจาะกระดูกใช้แรงดันลมพร้อมเลื่อยชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้พร้อมอุปกรณ์  
27/03/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับทำ Vascalar access Regional nerve block  
27/03/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561สว่านเจาะกระดูกใช้แรงดันลมพร้อมเลื่อยชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้พร้อมอุปกรณ์  
23/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อFenofibrate 160 mg Tablet  
20/03/2561
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรามาส 2 ปี 2561 
02/03/2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
31/01/2561
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรามาส 1ปี 2561 
31/01/2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 
02/01/2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 
30/11/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 
06/11/2560
รายงานผลการปรับปรุงผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 
31/10/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 
27/10/2560
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 
20/03/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล  
20/03/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย(In 
21/03/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล  
21/03/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย(Infusion pump 
28/02/2561
ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปี 2561 
20/03/2561
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Pati 
08/03/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาMetformin hydrochloride 500 mg  
07/03/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fenofibrate 160 mg Tablet  
07/03/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ(Patient Monitor adult) 
28/02/2561
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 3 ml  
28/02/2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยาFenofibrate 160 mg Tablet  
28/02/2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Metformin hydrochloride 500 mg  
23/02/2561
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Amlodipine 5 mg 
15/02/2561
ประกาศผู้ชนะประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา0.9% Sodium chloride injection 1,000 ml 
15/02/2561
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเวช0.9% Sodium chloride injection 3 ml  
14/02/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา0.9% Sodium chloride injection 3 ml  
12/02/2561
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อ Simvastatin 20 mg  
12/02/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือ ส่งเข้ 
29/01/2561
ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา RABIES 1000 vial 
24/01/2561
ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา RABIES 800 vial 
09/02/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Amlodipine ๕ mg 
09/02/2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 3 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท 
05/02/2561
ประกาศชี้ี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม้กี่ยวกับการประกวดราคา0.9% Sodium chloride injection 1,000 ml 
01/02/2561
ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาSimvastatin 20 mg  
31/01/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาSimvastatin 20 mg  
31/01/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา0.9% Sodium chloride injection 1,000 ml 
30/01/2561
ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา0.9% Sodium chloride injection 3 ml  
26/12/2560
ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) 20% ปี61 
26/12/2560
ประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) 20% ปี 61 
16/11/2560
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) 70% ปี 61 
25/01/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา0.9% Sodium chloride injection 3 ml  
25/01/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 3 ml. 
16/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก 2 ชั้น 4 คูหา  
08/01/2561
ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบรายละเอียดจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั 
29/12/2560
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก อาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น 4 คูหา 
28/12/2560
การจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด อาคารโภชนาการ ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
26/12/2560
ประกาศเผยแพร่แผนงบค่าเสื่อม 20%,10% 
25/12/2560
ประกาศแผนการจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย ปี2561 
13/12/2560
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561 
10/10/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2560 
10/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2560 
16/11/2560
ประกาศเผยแพร่แผนงบค่าเสื่อม 70% 
16/11/2560
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี (งบค่าเสื่อม) 70% ปี 61 (พรบ.) 
3/10/2560
ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา RABIES Vaccine 
20/10/2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin hydrochloride 500 mg  
20/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2560 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2560 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2560 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2560 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2559 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2559 
11/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2559 
03/09/2560
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 
05/09/2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 
02/08/2560
ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิต (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ 
31/07/2560
ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 
20/07/2560
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ  
19/07/2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ โดยวิธีสอบราคา 
14/07/2560
ประกาศสอบราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 
11/07/2560
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ 
23/06/2560
ประกาศผู้ชนะสอบราคาเวชภัณฑ์ยา Salmeterol/Fluticasone Accuhaler 50/250 mcg/dose 60 Doses  
10/02/2560
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 
25/03/2560
ประกาศแผนการจัดซื้อ (เงินบำรุง) ปี 2560  
02/06/2560
ประกาศผู้ชนะ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30,300IU/3 ml. penfill injection  
03/03/2560
ประกาศราคากลางยูนิตทำฟัน 
02/06/2560
ประกาศ ราคากลางเครื่องวัดออกซิเจนชนิดพกพา 
03/03/2560
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันอัตโนมัติสำหรับทารกแรกคลอด 
03/03/2560
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ 
03/03/2560
ประกาศราคากลางเครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด 
31/01/2560
ประกาศ ราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดไปเฟสิค 
02/06/2560
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ตู้ปลอดเชื้อขนาด 2 ฟุต 
03/03/2560
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย 
30/05/2560
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol/Fluticasone Accuhaler 50/250 mcg/dose 60 Doses  
19/05/2560
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30,300IU/3 ml. penfill injection  
05/05/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจ 
19/04/2560
ประกาศสอบราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกก 
10/04/2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fenofibrate 200 mg micronized  
25/03/2560
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2560 
11/03/2560
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2560 
27/03/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตน์ พร้อมติดตั้ง ด 
27/03/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 
23/03/2560
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิขอแจ้งให้เจ้าหนี้การค้าทุกบริษัทให้เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวล 
23/03/2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอรืออ 
17/02/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ปี 2560 ไตรมาส 1 
17/03/2560
ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไ 
16/03/2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30,300 IU/3 cc,penfill Inj 
13/03/2560
ประกาศสอบเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ยา Fenofibrate 200 mg micronized จำนวน 290,000 capsules 
13/03/2560
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาInsulin 70/30,300 IU3 cc,penfill Inj  
13/03/2560
ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เครื่อง  
06/03/2560
ประกาศสอบราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกกว 
27/02/2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30,300 IU/3 cc,penfill Inj 
21/02/2560
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตน์ พร้ 
16/02/2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โดยวิธีสอบราคา 
09/02/2560
ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เครื่อง  
08/02/2560
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาInsulin 70/30,300 IU3 cc,penfill Inj  
08/02/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก (Neonatal lncubator) 
30/01/2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fenofibrate 200 mg micronized 
26/01/2560
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิขอแจ้งให้เจ้าหนี้การค้าทุกบริษัทให้เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวล 
26/01/2560
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิขอแจ้งให้เจ้าหนี้การค้าทุกบริษัทให้เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวล 
20/01/2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก(Neonatal lncubator) 
19/01/2560
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิขอแจ้งให้เจ้าหนี้การค้าทุกบริษัทให้เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวล 
12/01/2560
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาFenofibrate 200 mg micronize 
20/12/2559
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิขอแจ้งให้เจ้าหนี้การค้าทุกบริษัทให้เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวล 
20/12/2559
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิขอแจ้งให้เจ้าหนี้การค้าทุกบริษัทให้เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวล 
08/12/2559
ประกาศโรงพยาบาลสุวรรณภูมิประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยรวม ๒ ชั้น ๔ 
30/11/2559
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิขอแจ้งให้เจ้าหนี้การค้าทุกบริษัทให้เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวล 
29/11/2559
ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบรายละเอียดจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั 
28/11/2559
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิขอแจ้งให้เจ้าหนี้การค้าทุกบริษัทให้เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวล 
15/11/2559
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิขอแจ้งให้เจ้าหนี้การค้าทุกบริษัทให้เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวล 
14/11/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยรวม 2 ชั้น 4 คูหา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bi 
11/11/2559
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยรวม 2 ชั้น 4คูหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์  
04/11/2559
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิขอแจ้งให้เจ้าหนี้การค้าทุกบริษัทให้เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวล 
28/10/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยรวม 2 ชั้น 4 คูหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ 
28/10/2559
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิขอแจ้งให้เจ้าหนี้การค้าทุกบริษัทให้เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวล 
10/10/2559
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิขอแจ้งให้เจ้าหนี้การค้าทุกบริษัทให้เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวล 
05/10/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาคารจอดรถพยาบาลฉุกเฉิน 
20/09/2559
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิขอแจ้งให้เจ้าหนี้การค้าทุกบริษัทให้เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวล 
20/09/2559
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิขอแจ้งให้เจ้าหนี้การค้าทุกบริษัทให้เข้ามาเก็บเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
16/09/2559
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถพยาบาลฉุกเฉิน 
10/08/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ส่วนต่อเติมทางเข้าจอดเทียบรถอาค 
19/08/2559
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยสุขภาพประจำปี 2559  
05/08/2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 
26/07/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างต่อเติมทางเข้าจอดเทียบรถอาคารตึกผู้ป่วยนอก 5 ชั้น 
22/04/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ย 
29/03/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ 
01/04/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้อบเด็ก (Neonatal Incubator) จำนวน 2 เครื่อง  
01/04/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Patient Monitor) จำนวน 1 
01/04/2559
ประกาศยกเลิกสอบราคา เวชภัณฑ์ยา Erythropoietin 4000 iu จำนวน 3,500 vial 
01/04/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวีดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ในการตรวจรักษา  
31/03/2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง แบบดับเ 
25/03/2559
ประกาศเลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา 
18/03/2559
ประก่ศสอนราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Patient Monitor) จำนวน 10 เครื 
18/03/2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก (Neonatal Incubator) จำนวน 2 เครื่อง 
18/03/2559
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ แจ้งบริษัท/ห้างร้าน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 ในเวลาราชการ 
18/03/2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวีดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ในการตรวจรักษ 
16/03/2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์ระหว่าง 
14/03/2559
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ 
10/03/2559
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin 4000 iu จำนวน 3,500 vial 
29/01/2559
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาFenofibrate 200 mg micronized จำนวน 250,000 capsules+Salmeterol/Fluticasone Ac 
27/01/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30,300 IU/3 cc,penfill Inj จำนวน 4,0 
13/01/2559
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30,300 IU/3 cc,penfill Inj ขนาดบรรจุ 5x3 cc.จำนวน 4,000 กล่อง 
18/12/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 
18/12/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 
01/12/2558
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 
16/07/2558
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ งดจ่ายเงินจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง  
10/07/2558
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ งดจ่ายเงินจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง  
08/07/2558
เจ้าหนี้การค้า 8 กรกฏาคม 2558 
19/06/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้)พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี 
12/06/2558
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำ 
08/06/2558
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
26/05/2558
ประกาศสอบราคาซื้อคุรภัณฑ์การแพทย์ เตียงฟาวเลอร์ 3 ไก จำนวน 27 เตียง 
08/04/2558
ประกาศสอบราคาซื้อคุรภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส จำนวน 2 เครื่อง 
31/03/2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 
25/03/2558
ประกาศสอบราคางานก่อสร้างระบบท่อจ่ายก๊าซออกซิเจน ตึกผู้ป่วยในเด็ก 
12/03/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
11/03/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 รายการ 
24/02/2558
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำ 
23/02/2558
สอบราคางานก่อสร้างระบบท่อจ่ายก๊าสออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์ อาคาร OPD 5 ชั้น 
19/02/2558
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ANTRABIES SERUM 1,000/5ML InJECTION จำนวน 880 Vial 
17/02/2558
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ 
16/02/2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอ 
05/02/2558
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) Insulin 70/30 penfill inj จำนวน 16,315 Vials 
02/02/2558
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ ยา Salmeterol/Fluticasone Accuhaler 50/250 mcg/dose 60 dose 
27/01/2558
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 
07/01/2558
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ยา Rabies Vaccine 0.5 ml injection จำนวน 2570 Vial 
06/01/2558
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ 
29/12/2557
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 
11/12/2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิดพร้อ 
11/12/2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบินในเด็กแรกเกิด 1 เครื่อง 
02/12/2557
ประสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 
02/12/2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง 
14/11/2557
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 
16/10/2557
สอบราคาจ้างเหมาวินัืจฉัยสุขภาพประจำปี 2558 
15/10/2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้สำหรับรักษาเด็กอาการตัว